Sutartis


Sutartis

Mokinio priėmimas mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo Gimnazijos direktorė ir prašymo pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas segamas į asmens bylą. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

14–16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.