Socialinė pedagogė


Socialinė pedagogė metodininkė Jurgita Vetrenkienė (308 kab. )

Tikslai

 • Stiprinti gimnazijos kultūrą ir bendruomenės santykius, taip tenkinant mokinių poreikius.
 • Tirti ir skatinti vaikų ir jaunuolių integravimąsi į mokyklos bendruomenę, visuomenę.
 • Padėti vaikams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.
 • Nagrinėti ir šalinti mokyklos nelankymo priežastis, siekti, kad moksleivių tėvai aktyviau įsitrauktų į mokyklos gyvenimą.

Uždaviniai

 • Rinkti informaciją ir išsiaiškinti socialines problemas, įtakojančias mokinio elgseną ir mokymosi motyvaciją.
 • Užmegzti kontaktus su klientais.
 • Analizuoti ir vertinti situaciją.
 • Rinkti ir teikti informaciją apie pagalbą teikiančias bei prevenciją vykdančias tarnybas.
 • Konsultuoti.
 • Tarpininkauti, atstovauti, koordinuoti.
 • Vykdyti prevencinį darbą.
 • Apibendrinti ir įvertinti pokyčius.

Pagalbos telefonai ir įstaigos