Ugdymas karjerai


Ugdymo karjerai centras
Ugdymo karjerai uždaviniai
Karjeros centro teikiamos paslaugos
Ugdymas karjerai gimnazijoje remiasi šiais dokumentais
Naudingos nuorodos
Ugdymo karjerai centras

Tas idealus darbas – įdomi profesija, malonūs žmonės, nuostabus atlyginimas, karjeros galimybės, kelionių pasiūlymai… Jis tikrai yra. Leiskitės jo ieškoti! Jis jūsų laukia.

                                                         Pem Braun

 

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Padedamas karjeros specialistų, mokytojų, tėvų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudaro ugdymo karjerai (prioritetinė paslauga), karjeros konsultavimo ir karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos ir karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės, kurios yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu.

 

Ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo tikslai – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), sudaryti sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (panaudojant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis), padėti mokiniui analizuoti karjeros problemas, įveikti sprendimų priėmimo sunkumus, įgyvendinti priimtą sprendimą, suteikti mokiniui reikalingą pagalbą mokymosi, darbo paieškos ir kitais su karjera susijusiais klausimais.

Ugdymo karjerai uždaviniai

- skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
- plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;

- skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

- išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus.

- rinkti ir sisteminti tikslinių grupių poreikius atitinkančią karjerai aktualią informaciją, padaryti ją prieinamą mokiniams;

- informuoti apie mokymąsi ir studijas toje pačioje ir aukštesnėje pakopoje, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, priėmimo taisykles;

- informuoti apie profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes ;

- informuoti apie Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS), kitas karjerai planuoti aktualias informacines sistemas ir informacijos šaltinius;

- informuoti apie karjeros paslaugas teikiančias institucijas.

- padėti spręsti karjeros problemas, susijusias su asmeniniais, socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba patarti kreiptis į kitus specialistus;

- padėti spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

- suteikti galių mokiniui veiksmingai kelti karjeros ir (ar) gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;

- suteikti mokiniui galių veiksmingai priimti sprendimus, susijusius su karjera – sprendimais dėl mokymosi, saviraiškos, darbo;

- padėti mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus;

- padėti mokiniui geriau pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);

- patarti darbo paieškos klausimais;

- palengvinti perėjimą iš vienos mokymosi aplinkos į kitą (pvz., iš bendrojo ugdymo mokyklos į aukštąjį mokslą arba iš profesinio mokymo į darbo rinką).

Karjeros centro teikiamos paslaugos

- Individualios karjeros konsultacijos, kurių metu padedama spręsti karjeros problemas, įveikti karjeros sunkumus. Konsultacijos leidžia naujai pamatyti savo karjeros situaciją, drąsiau veikti ir ieškoti labiausiai sau tinkamų karjeros sprendimų,
- Savęs pažinimo testų ir klausimynų atlikimas, kurie padeda ištirti savo interesus, vertybes, gabumus, kompetencijas, asmenybės savybes, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą; padeda išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;

- padedama kelti mokymosi, karjeros ir / gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
- padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
- mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
- teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis;
- supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
- informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
- mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
- informuojama, kur galima mokytis, baigus I ir II gimnazijos klases;
- supažindinama su kintančiu darbo pasauliu;
- supažindinama su mokymosi visa gyvenimą galimybėmis.

Naudingos nuorodos

AIKOS svetainės tikslas – supažindinti bendrojo lavinimo mokyklų mokinius su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis, padėti jiems pasirinkti specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuoti, taip pat visiems asmenims pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo programas ir renginius. Greta to, mokinių tėvai, norintieji mokytis asmenys, darbdaviai, politikai ir kiti šios svetainės lankytojai ras daug informacijos apie kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas, licencijas, padėtį darbo rinkoje, švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

Svetainė skirta padėti abiturientui iš visų stojimo variantų pasirinkti optimaliausią. Tinklapyje yra bal ų skaičiuoklė, kurioje studentas gali paskaičiuoti savo stojimų balą į tam tikrą studijų programą, susipažinti su abiturientų studijų programų pasirinkimo tendencija bei visa tai aptarti forume.

Euroguidance Lietuva – tai Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas, kurio siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje. Patalpinta Profesijos vadovo knyga,  Karjeros planavimo žingsniai, E. A. Klimovo „Diferencinis – diagnostinis klausimynas“

Svetainė skirta besirenkantiems profesiją ar siekiantiems įsidarbinti žmonėms. Šia svetaine aktyviai naudojasi jauni žmonės, kurie pradeda darbinę veiklą arba savo verslą, bedarbiai, neįgalūs žmonės, o taip pat profesijos patarėjai ir konsultantai. Tinklapyje rasite ir "Interesų ir gebėjimų klausimynus".

LDB svetainėje galima rasti informaciją apie šios įstaigos struktūrą ir kontaktus. Taip pat vertingų patarimų apie tai, kaip susirasti darbą. Yra informacijos apie darbo užsienyje galimybes. Lankytojai gali susipažinti su esamais darbo rinkos rodikliais bei prognozėmis. Ši svetainė taip pat teikia aktualią informaciją apie darbo biržos organizuojamus renginius bei padeda rasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Šioje svetainėje naudinga informacija galės rasti moksleiviai, pedagogai, mokymo įstaigos, studentai, ieškantieji darbo ir bedarbiai, dirbantieji, darbdaviai bei visi, kuriems rūpi savęs įvertinimo, profesijos pasirinkimo, įsigijimo, keitimo ar tobulinimo, darbui ir įsidarbinimui.

CV-Online – tarptautinės personalo atrankos kompanijos CVO Group padalinys Lietuvoje. Šios kompanijos tinklapyje naudingos informacijos ras darbo ieškantieji ir darbdaviai.

Svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus. Svetainė naudinga: moksleiviams, studentams, ieškantiems darbo Lietuvoje. planuojantiems važiuoti mokytis ar dirbti į Europos Sąjungos šalis, baigusiems profesinio rengimo mokyklas, baigusiems aukštąsias mokyklas, karjeros konsultavimo specialistams, personalo atrankos specialistams.

Svetainė apie mokymosi/studijų galimybes, nacionalines švietimo sistemas, mobilumo programas ir jų finansavimą bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis- http://ec.europa.eu/ploteus/

Ugdymo karjerai paslaugų teikėja - karjeros koordinatorė  Irina Adomaitytė.

Individualios konsultacijos vyksta kabinete Nr. 125 (tartis iš anksto).

Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti.

 Konfucijus