Priemonių planas


Kauno Antano Smetonos gimnazijos priemonių planas ugdymo procesui nuotoliniu būdu įgyvendinti

Priemonė Data Atsakingas Vieta Pastabos
Darbo grupės dėl pasirengimo ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu sudarymas Kovo 16 d. Gimnazijos direktorius Elektroninis dienynas Sudaroma darbo grupė, įtraukiant mokytojų metodinių gr. pirmininkus, ITK administratorių
Technologinių galimybių, turimų skaitmeninių priemonių analizė Iki kovo 17 d. Gimnazijos administracija, ITK administratorius Gimnazija, Messenger programa Įvertinti turimą IT bazę, atliekama IT priemonių patikra
Tėvų ir mokinių apklausa dėl pasirengimo mokymuisi nuotoliniu būdu Iki kovo 18 d. Gimnazijos administracija, klasių vadovai Elektroninis dienynas, telefonas Nustatyti IT priemonių poreikį
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo parengimas Iki kovo 20 d. Gimnazijos administracija Messenger programa, elektroninis dienynas, el. paštas Rengiant administracijos pasitarimus, parengiamas Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Pamokų tvarkaraščio parengimas Iki kovo 20 d. Gimnazijos administracija Elektroninis dienynas, Messenger programa Parengiamas pamokų tvarkaraštis, atsižvelgiant į savaitinių pamokų skaičių, derinant mokinių mokymosi krūvį
Kompiuterių, planšečių, skirtų mokiniams, neturintiems kompiuterių, parengimas Iki kovo 25 d. ITK administratorius Gimnazija Parengiami kompiuteriai ir planšetės, įdiegiant reikalingą programinę įrangą.
Pasirengimas organizuoti mokinių nemokamą maitinimą Iki kovo 25 d. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui El. paštas, telefonas Susitarti su maitinimo paslaugos teikėju dėl maisto davinių, atsiėmimo grafiko ir pan.
Mokinių ir mokinių tėvų supažindinimas su  Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu ir pamokų tvarkaraščiu Iki kovo 25 d. Gimnazijos administracija Elektroninis dienynas, gimnazijos internetinė svetainė Pristatyti mokiniams ir tėvams Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarką, pamokų tvarkaraštį
Mokytojų pasitarimas ,,Dėl pasirengimo ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu“ Kovo 25 d. Gimnazijos direktorius ZOOM platforma Pristatomas ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, pamokų tvarkaraštis, kiti aktualūs klausimai
Kompiuterių, planšečių išdavimas mokiniams, neturintiems kompiuterių Kovo 26 d. ITK administratorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gimnazija Išduodama IT įranga pagal parengtą grafiką
Mokomosios medžiagos (mokymosi šaltinių ir užduočių) parengimas Iki kovo 27 d. Gimnazijos mokytojai Mokytojų pasirinkti skaitmeniniai šaltiniai Parengiama mokomoji medžiaga (mokymosi šaltiniai ir užduotys) 4 mokymosi savaitėms
Nuotolinio mokymo platformos MOODLE parengimas Iki kovo 27 d. ITK administratorius MOODLE platforma Parengiama MOODLE platforma, sukuriant mokiniams ir mokytojams prisijungimo duomenis
Mokytojų pasitarimas dėl darbo MOODLE aplinkoje Kovo 27 d. Gimnazijos administracija, ITK administratorius, MOODLE, ZOOM platformos Konsultacija mokytojams dėl darbo MOODLE platformoje
Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo(-si) ir švietimo pagalbos teikimo planų parengimas Iki kovo 27 d. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, dėstantys mokytojai, švietimo pagalbos specialistai Elektroninis dienynas Parengiami individualūs planai, atsižvelgiant į mokinių galimybes ir poreikius
Dokumentų, rekomendacijų dėl nuotolinio mokymo kaupimas ir analizė Nuolat Gimnazijos administracija Internetinė erdvė, el. paštas, DVS ,,Kontora“ Nuolat sekama informacija, atliekama  analizė
Dalyvavimas nuotoliniuose mokymuose dėl ugdymo organizavimo galimybių virtualiose aplinkose Organizatorių paskirtu laiku Gimnazijos administracija, gimnazijos mokytojai Virtuali aplinka Dalyvaujama nuotoliniuose mokymuose, organizuojamuose  KPKC, MTC ir kt.
Ataskaitų ir informacijos rengimas kitoms institucijoms Pagal poreikį Gimnazijos administracija El. Paštas, DVS ,,Kontora“ Laiku teikiama tiksli informacija ir ataskaitos
Nuotolinio mokymo vykdymo stebėsena Du kartus per savaitę Gimnazijos administracija Elektroninis dienynas, MOODLE platforma Gimnazijos vadovai sistemiškai atlieka stebėseną pagal kuruojamas mokytojų metodines grupes
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu  vykdymo vertinimas Kartą per savaitę Gimnazijos administracija Elektroninis dienynas, ZOOM platforma Atliekama mokytojų, mokinių ir tėvų apklausa

___________________________________

Gimnazijos direktorė                                                                                                                                                                                                                                      Violeta Balčiūnienė