Mokinių priėmimas į ELOS klases


Priėmimo į Antano Smetonos gimnazijos Elos klases nuostatai

Bendroji dalis

Nuo 2006/2007 m.m. Kauno Antano Smetonos gimnazijoje pradėtos formuoti Elos klasės, paremtos tarptautiniu Elos (Europa kaip mokymosi aplinka Europoje) projektu, kuris yra vykdomas Lietuvoje kartu su Kauno Technologijų Universitetu nuo 2005 metų. Šis projektas yra jungtinis Europos projektas, apimantis mokyklas įvairiose Europos Sąjungos valstybėse. Projekto iniciatoriai olandai. Elos projekto pagrindinis tikslas yra suteikti aukštesnės kokybės išsilavinimą, paremtą Europine orientacija, parengti mokinius gyvenimui ir darbui vieningoje Europoje. Mokiniai, mokydamiesi Elos klasėse, įgyja įvairių papildomų Europinių kompetencijų: tarptautinių projektų įgyvendinimas, gebėjimas komunikuoti su mokiniais iš kitų Europos šalių užsienio kalba, gilesnis Europos šalių kultūrinis pažinimas, IT naudojimas mokymosi procese ir pan. Įgytos kompetencijos padės jiems orientuotis Europinėje žinių visuomenėje ir palengvins jų integraciją Europos visuomenėje.
Kauno Antano Smetonos gimnazijoje Elos klasės orientuojamos į gabių mokinių ugdymą, nes šio projekto pagrindinių tikslų įgyvendinimas reikalauja aukštesnės mokinių motyvacijos ir pasirengimo labiau gilinti savo žinias įvairiose srityse. Šis projektas suteikė galimybę gimnazijai apjungti ir kitus jau seniau pradėtus projektus, tokius kaip CLIL (Integruotas dalyko ir užsienio kalbų ugdymas), „Gabių vaikų ugdymas“, „EMILE klasė“.

Priėmimo į Elos klases tvarka

1. Mokiniai Į Elos klases priimami baigę pagrindinio ugdymo programos 1-ąją dalį.
2. Mokinys gali gauti papildomus balus, atsižvelgiant į klasės auklėtojo ir dėstančių mokytojų rekomendacijas, jo aktyvumą ir veiklą.
3. Atsiradus laisvų vietų Elos klasėse, mokinys, iš kitų klasių, turi galimybę pereiti į Elos klasę, jeigu jo pagrindinių dalykų pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 7 (septyni) ir mokinys rodo dideles pastangas ir motyvaciją mokantis. Pervedimas galimas tik pasibaigus pirmajam arba antrajam pusmečiui.

Pervedimo iš Elos klasių į kitas klases tvarka

1. Mokinys gali būti perkeltas iš Elos klasių į kitas klases, jeigu mokslo metu eigoje jis nerodo pastangų mokytis, šalinasi bet kokios veiklos, susijusios su Elos projektu.
2. Grubiai pažeidžia gimnazijos vidaus tvarkos, mokinio taisykles.
3. Mokinys apie galimą perkėlimą yra įspėjamas iš anksto. Paliekamas bandomasis pusmečio laikotarpis pasitaisyti ir neparodžius papildomų pastangų, mokinys yra perkeliamas į kitą klasę mokslo metų pabaigoje.