Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę


Mokinys, turintis visų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. Mokinio, turinčio vieno ar daugiau dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, kėlimą į aukštesnę klasę svarsto mokytojų taryba.
Mokytojų taryba išanalizavusi mokinio atsilikimo moksle priežastis, įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su mokiniu per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo ir pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę datą (ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 31 d.);
Mokytojų taryba, atsižvelgusi į tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti kursą.