Išorinio vertinimo rezultatai


Vizito laikas – 2011m. spalio 17–21 d.

Vizito tikslas – gimnazijos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Gimnazijos bendruomenės tradicijos ir ritualai (1.1.2.).
 2. Kryptingas bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (1.4.2.).
 3. Integruotas ugdymas (2.1.3.).
 4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.).
 5. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3., 3.1.2.).
 6. Geri akademiniai mokinių pasiekimai (3.2.1.).
 7. Pakankamai kryptingas gabių mokinių ugdymas (4.3.2.).
 8. Tinkama pagalba planuojant karjerą (4.4.).
 9. Aukšta mokytojų kvalifikacija (5.4.1.).
 10. Nebiudžetinių lėšų pritraukimas (5.5.1.).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:

 1. Ugdymo proceso organizavimas atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius (2.3.1.).
 2. Išmokimo stebėjimas pamokoje (2.3.4.).
 3. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.).
 4. Pagalba mokantis nepakankamai motyvuotiems mokiniams (4.2.1.).
 5. Tėvų švietimo politika (4.5.2.).

Mokykla verta pagyrimo už prasmingą popamokinę veiklą, skirtą mokinių saviraiškai ir meniniam ugdymui.