Gimnazijos misija


Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudarant sąlygas kiekvieno asmens individualios pažangos siekimui saugioje, ugdymui(si) palankioje aplinkoje,  užtikrinti mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą.