2018 m. gimnazijos veiklos planas


2018 m. gimnazijos veiklos planas

2018 m. gimnazijos veikla orientuota į  2016 – 2018 m. gimnazijos strateginio plano realizavimą, 2017 – 2018 m. m. mokinių pasiekimų gerinimo plano ir 2017 m. plačiojo įsivertinimo tobulintinų rodiklių  įgyvendinimą.

2018 m. gimnazijos tikslai:

  1. Tikslas. Pagerinti II gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus, tobulinant pamokos struktūros kokybę.

Gimnazijoje atlikta mokinių, dalyvavusių 2017 m. PUPP, dviejų paskutinių metų (I- II kl.) pasiekimų pažangos analizė. Ji atskleidė, kad mokinių lietuvių kalbos mokymosi pažanga nuosekliai augo (I gimnazijos kl. kokybės rodiklis – 17 proc, II gimnazijos kl. – 20 proc.), matematikos  – su nedideliais svyravimais mažėjo (I gimnazijos kl. kokybės rodiklis – 20 proc., II gimnazijos kl. – 17 proc. ). Atlikus 2016 m. ir 2017 m.  PUPP rezultatų analizę, paaiškėjo, kad  lietuvių kalbos PUPP rezultatų kokybė sumažėjo 27 proc.  lyginant su 2016 m.,  matematikos –  padidėjo 6 proc. Deja, 2017 m. PUPP mokinių pasiekimų kokybė yra žemesnė lyginant su Kauno m. (lietuvių kalbos – 33 proc., matematikos – 22 proc.). Tokia padėtis kelia uždavinį rasti veiksmingas priemones, kurios pa­dėtų reikšmingai pagerinti kiekvieno mokinio lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus.

Akivaizdu, kad mokinių pasiekimai yra glaudžiai susiję su ugdymo proceso sėkme. Siekiant pažangos, svarbi pamokos kokybė ir kryptinga veikla joje: pamokos, kuri padėtų mokiniams ugdyti reikalingas kompetencijas ir gebėjimus, planavimas, ugdymo turinio įgyvendinimas, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, mokymosi motyvacijos didinimas, pagalba mokiniui. Nemažiau svarbu yra stebėti bei vertinti mokymo ir mokymosi organizavimo kokybę pamokoje.

Siekiant realizuoti gimnazijos strateginį tikslą ,,Gerinti ugdymo(-si) kokybę, tobulinant pamokos struktūrą bei efektyvinant darbą joje“ ir padėti mokiniui pasiekti aukštesnių lietuvių kalbos ir matematikos rezultatų, didesnis dėmesys bus skiriamas ugdymo proceso pamokose gerinimui. Šio tikslo aktualumas taip pat pagrįstas plačiojo įsivertinimo  nustatytais tobulintinais gimnazijos veiklos aspektais (Ugdymo(-si) organizavimas; mokinio pasiekimai ir pažanga)

Tikslo įgyvendinimui nereikalingi finansiniai ištekliai.

  1. Tikslas. Gerinti gimnazijos įvaizdį, skleidžiant informaciją apie gimnaziją.

Per pastaruosius dvejus metus gimnazija išleido gausias gimnazistų laidas  ( 2016 m.- 218 , 2017 m.- 161 abiturientą), tačiau į I gimnazijos klases įstojo mokytis mažiau mokinių (2016 m.- 82 mokiniai, 2017 m. – 71). Sparčiai mažėjant mokinių skaičiui, iškilo būtinybė gerinti įstaigos įvaizdį, didinti jos patrauklumą bei plėtoti bendradarbiavimo ryšius su progimnazijomis. Gimnazijai tapo labai aktualu surinkti kuo didesnį mokinių skaičių, nes nuo to priklauso jos veiklos efektyvumas. Be to, mokiniams ir tėvams renkantis ugdymo įstaigą, ypač iš gretimai esančių, dažnai lemiamą reikšmę turi jos įvaizdis.

Siekiant realizuoti gimnazijos strateginį tikslą ,,Stiprinti viešuosius ryšius, formuojant veiklios ir patrauklios organizacijos įvaizdį“ ir sėkmingai veikti švietimo paslaugų rinkoje, didesnis dėmesys bus skiriamas gimnazijos bendradarbiavimo su progimnazijomis plėtrai, vidinei ir išorinei komunikacijai.

Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos MK lėšos (~5500 Eur.).

 

  1. Tikslas. Rekonstruoti gimnazijos stadioną ir sporto aikštyną.

2017 m. spalio mėn. Kauno miesto savivaldybės administracija  inicijavo gimnazijos stadiono ir sporto aikštyno rekonstravimą. 2017 m. gruodžio mėn. parengtas Kauno Antano Smetonos gimnazijos inžinerinių sporto statinių rekonstravimo ir naujos statybos projektas (projekto parengimui skirta 4000 Eur). Rekonstrukciją numatoma finansuoti Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Atliekant gimnazijos stadiono ir sporto aikštynų rekonstrukciją, numatoma atnaujinti bėgimo taką, šuoliaduobę,  futbolo ir krepšinio aikštes; įrengti naują universalią sporto aikštę, lauko  treniruoklių ir gimnastikos elementų aikšteles, lauko suoliukus ir dviračių laikiklius;

atnaujinti pėsčiųjų takus,  lauko vandentiekio ir nuotekų, drenažo dalį.

Rekonstruojant sporto aikštyną  ir inventorių siekiama kuo daugiau mokinių įtraukti į  aktyvų dalyvavimą kūno kultūros pamokose, sporto būreliuose bei turiningai leisti laisvalaikį. Be to, gimnazijos kūno kultūros mokytojai turės didesnių galimybių mokinius supažindinti su įvairiomis sporto šakomis.

Šis tikslas taip pat atliepia gimnazijos strateginį tikslą ,,Turtinti ir modernizuoti gimnazijos ugdymo bazę, atnaujinant IKT įrangą ir ugdymo priemones“.

Tikslui įgyvendinti bus naudojamos Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšos (~800 000 Eur.).

 

VEIKLOS TURINYS

 

  1. Tikslas. Pagerinti II gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus, tobulinant pamokos struktūros kokybę.

 

Priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos
1. Pagalbos teikimo, švietimo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių svarstymas ir organizavimas Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

01 mėn.
2. Dalykų mokytojų metodinės grupės posėdžiai ,,Ugdymo veiklos formų parinkimas mokymosi motyvacijai skatinti“ Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

02 mėn. Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų metodinės grupės
3. II gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos ir  matematikos mokymosi pažangos analizė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

01, 06 mėn. Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai
4. Bandomųjų lietuvių kalbos ir matematikos PUPP  organizavimas ir rezultatų analizė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

03 mėn. Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai
5. Mokinio pasiekimų ir pažangos stebėjimo sistemos tobulinimas Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

03 mėn. Mokytojų taryba
6. Mokinių konsultavimo veiklos tobulinimas Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

06 mėn. Mokytojų taryba
7. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

08 mėn. Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai
8. Lietuvių kalbos ir matematikos pamokų stebėsena Temos:

,, Mokymo(si) veiklos diferencijavimas ir individualizavimas”, ,,Tinkamų ugdymo būdų ir formų parinkimas”,

,, Mokinių išmokimo stebėjimas”.

Gimnazijos administracija 12 mėn. Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai
9. Stebėtų pamokų analizė, rekomendacijų teikimas Gimnazijos administracija 12 mėn. Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai
10. II-ų gimnazijos klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos pamokų lankomumo kontrolė, pagalba mokytojams Socialinė pedagogė

Jurgita Vetrenkienė

12 mėn. Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai, II kl. auklėtojai
11. Atvirų pamokų organizavimas Gimnazijos administracija 12 mėn. Mokytojų metodinė taryba
12. Taikytų priemonių ir būdų mokinių pasiekimams gerinti veiksmingumo analizavimas ir rekomendacijų teikimas Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė 12 mėn. Mokytojų metodinė taryba

 

  1. Tikslas. Gerinti gimnazijos įvaizdį, skleidžiant informaciją apie gimnaziją.

Priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos
1. Gaminių su gimnazijos reprezentacine atributika įsigijimas Gimnazijos direktorė

Violeta Balčiūnienė

Įmonė ,,Fotospektras“ 01 mėn. MK lėšos

(1 500 Eur.)

2. Stendinės medžiagos pateikimo, išdėstymo, dizaino tobulinimas Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

01-12 mėn. Metodinė taryba, meno vadovė Rasa Jakeliūnienė, dizaino būrelio vadovė Saulė Vaikšnorienė  
3. Gimnazijos tinklalapio dizaino atnaujinimas, aktualios informacijos savalaikis pateikimas Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

01-12 mėn. IKT specialistas Tautvydas Chmieliauskas
4. Socialinio tinklo

,, Facebook“ gimnazijos paskyroje aktualios informacijos savalaikis pateikimas

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

01-12 mėn. IKT specialistas Tautvydas Chmieliauskas, mokinių senatas
5. Naujų edukacinių projektų paieška Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

Švietimo mainų paramos fondas 01-12 mėn. Projektinės veiklos koordinatorė Kristina Statkutė
6. Straipsnių apie gimnazijos veiklą publikavimas žiniasklaidoje Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė 01-12 mėn. Gimnazijos taryba
7. Estetinės aplinkos kūrimas Direktorė Violeta Balčiūnienė 01-12 mėn. MK lėšos

(4 000 Eur.)

8. Dalyvavimas miesto ir šalies socialinės veiklos renginiuose, konkursuose ir akcijose. Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

01-12 mėn. Pagalbos mokiniui specialistai
9. Mokinių protų mūšio ,,Lietuviai – 100“ organizavimas Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

Kauno m. progimnazijų 8 kl. mokiniai 02 mėn. Meno vadovė Rasa Jakeliūnienė
10. ,,Atvirų durų“ dienų organizavimas progimnazijų mokiniams ir tėvams Gimnazijos administracija Kauno m. progimnazijų 8 kl. mokiniai, tėvai 02-04 mėn. Mokytojų metodinė taryba, pagalbos mokiniui specialistai, meno vadovė, mokinių senatas
11. Tradicinės Bendruomenės dienos organizavimas Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Gečiauskienė 05 mėn. Meno vadovė Rasa Jakeliūnienė, mokytojų metodinė taryba
12. Mokinių, mokytojų ir tėvų Adventinės vakaronės organizavimas Direktorės pavaduotoja ugdymui

Laima Gečiauskienė

12 mėn. Meno vadovė Rasa Jakeliūnienė  

 

  1. Tikslas. Rekonstruoti gimnazijos stadioną ir sporto aikštyną.

 

Priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos
1. Viešųjų pirkimų sporto aikštynų rekonstravimo darbams atlikti organizavimas Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė Kauno miesto savivaldybės administracija 05 mėn.
2. Bėgimo tako, šuoliaduobės,  futbolo ir krepšinio aikščių atnaujinimas Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė Rangovas 10 mėn. ~200 000
3. Universalios sporto aikštės, lauko  treniruoklių ir gimnastikos elementų aikštelės, lauko suoliukų ir dviračių laikiklių įrengimas Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė Rangovas 10 mėn. ~300 000
4. Pėsčiųjų takų,  lauko vandentiekio ir nuotekų, drenažo dalies atnaujinimas Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė Rangovas 10 mėn. ~300 000
5. Rekonstruoto sporto aikštyno pridavimas Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė Rangovas 12 mėn.