2017 m. gimnazijos veiklos planas


KAUNO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

2017 m. gimnazijos veikla orientuota į  2016 – 2018 m. gimnazijos strateginio plano realizavimą ir  2016 m. plačiojo įsivertinimo tobulintinų rodiklių  įgyvendinimą.

2017 m. gimnazijos tikslai:

  1. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę, inicijuojant pokyčius ugdymo(-si) kokybei gerinti.

Išanalizavus 2016 m. valstybinių brandos egzaminų kokybę (įvertinimai 86 – 100), vokiečių k. (100 proc.), rusų k. (50 proc.) ir informacinių technologijų (45 proc.)  valstybinių brandos egzaminų kokybė yra aukščiausia, likusiųjų dalykų  – mažesnė. Lyginant su Kauno miesto savivaldybės valstybinių brandos egzaminų rezultatų kokybe, anglų kalbos (1,6 proc.) ir informacinių technologijų (11,0 proc.) brandos egzaminų kokybė viršija miesto vidurkį,  likusiųjų – žemesnė už miesto vidurkį. 2016 m. pasirinktus valstybinius brandos egzaminus išlaikė visi mokiniai, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (neišlaikė 6 proc.), matematikos (neišlaikė – 3 proc.) ir anglų  kalbos ( neišlaikė – 0,5 proc.) valstybinius brandos egzaminus. Lyginant su Kauno miesto valstybinių brandos egzaminų rezultatais, visų brandos egzaminų išlaikymas viršijo miesto vidurkį, išskyrus  fizikos – lygus miesto vidurkiui.

Gimnazijos bendruomenės netenkina 2016 m.  geografijos (kokybė 0 proc.),  istorijos (kokybė 3 proc.), matematikos (kokybė 4 proc.), fizikos (kokybė 4 proc.) ir chemijos (kokybė 4 proc.)  valstybinių brandos egzaminų kokybė.

Lietuvių k. (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų kokybė pagerėjo 27,9 %, tačiau matematikos PUPP – pablogėjo -9,3 %. Gimnazijos PUPP rezultatų kokybė, lyginant su Kauno m. PUPP rezultatų kokybe, yra žemesnė (lietuvių k. (gimtosios) PUPP – 3 %,  matematikos – 26 %).

Siekiant realizuoti gimnazijos strateginį tikslą ,,Gerinti ugdymo(-si) kokybę, tobulinant pamokos struktūrą bei efektyvinant darbą joje“ ir padėti mokiniui sėkmingai mokytis, didesnis dėmesys bus skiriamas ugdymo proceso stebėsenai, analizei ir vertinimui, siekiant diagnozuoti ugdymo(-si) organizavimo trūkumus bei inicijuoti ugdymo(-si) proceso kaitą.

Šio tikslo aktualumas taip pat pagrįstas plačiojo įsivertinimo išvadose  išskirtu tobulintinu gimnazijos veiklos aspektu ,,2.3.1.  Mokymasis“.

Tikslo įgyvendinimui nereikalingi finansiniai ištekliai.

  1. Tikslas. Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais ir kitomis organizacijomis, suaktyvinant bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, užmezgant bendradarbiavimo ryšius su naujais partneriais.

Giluminio įsivertinimo išvadose gimnazijos veiklos rodiklis ,,1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis“ įvertintas 4 lygiu, tačiau gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė  pateikė rekomendacijas:

  • Gimnazijos mokytojai turi imtis iniciatyvos įgyvendinant gimnazijos viešųjų ryšių apraše numatytas priemones.
  • Ieškoti būdų, kaip plačiau vykdyti bendras su socialiniais partneriais priemones.

Siekiant realizuoti gimnazijos strateginį tikslą ,,Stiprinti viešuosius ryšius, formuojant veiklios ir patrauklios organizacijos įvaizdį“ ir sėkmingai veikti švietimo paslaugų rinkoje, didesnis dėmesys bus skiriamas gimnazijos bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis ir kitomis organizacijomis plėtrai.

Tikslo įgyvendinimui nereikalingi finansiniai ištekliai.

  1. Tikslas. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, taikant mokinių mokymosi ir išmokimo stebėjimo metodiką.

Nuo 2004 m. gimnazijoje nuosekliai stiprinamas humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymas. Išanalizavus 2016 m. valstybinių brandos egzaminų kokybę, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) valstybinių brandos egzaminų kokybė yra pakankamai aukšta, viršijanti Kauno m. rezultatų kokybę, tačiau geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros  valstybinių brandos egzaminų bei lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų kokybė yra žemesnė.

Siekiant realizuoti gimnazijos strateginį tikslą ,,Diegti specializuoto ugdymo krypties  pagrindinio ir vidurinio kartu su humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymu programas„, ypatingas dėmesys bus skiriamas mokymosi ir išmokimo stebėsenai, mokymo(-si) diferencijavimui ir individualizavimui, pagalbos mokiniui teikimui socialinių ir humanitarinių mokslų pamokose. Visos šios priemonės padidintų mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, atsakomybę už mokymosi rezultatus, užtikrintas veiksmingas skirtingų gebėjimų mokinių mokymas (-is) ir pažanga.

Tikslo įgyvendinimui nereikalingi finansiniai ištekliai.

4.Tikslas.  Kurti modernią, mokymąsi skatinančią aplinką, atnaujinant ugdymo priemones bei įrengiant naujas edukacines erdves.

2016 m. gimnazijos ugdymo bazei atnaujinti  pasiektas aukštesnis už minimalų lauktas rezultatas: atnaujintos IKT priemonės (įsigyti 9 kompiuteriai, 3 interaktyvios lentos, 2 spausdintuvai, 1 kopijavimo aparatas), atnaujintos lietuvių kalbos, užsienio kalbų, socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinių grupių mokymo(-si) priemonės, atliktas 5 proc. koridorių sienų ir lubų kosmetinis remontas, 4 mokomuosiuose kabinetuose atliktas kosmetinis remontas.

Gimnazijos materialiniai ištekliai tvarkomi ir naudojami tinkamai, sudarant geras sąlygas mokiniams ugdyti. Laisvu nuo pamokų laiku 3-4 gimnazijos klasių mokiniams suteiktos galimybės dirbti tyliojoje ir kompiuterizuotoje skaitykloje, tačiau nėra erdvės poilsiui. Siekiant efektyvesnės mokinių savivaldos veiklos, svarbu įrengti šiai veiklai pritaikytą patalpą. Gimnazijoje diegiant virtualią mokymosi sistemą, svarbus IKT  priemonių atnaujinimas.

Siekiant realizuoti gimnazijos strateginį tikslą ,,Turtinti ir modernizuoti gimnazijos ugdymo bazę, atnaujinant IKT įrangą ir ugdymo priemones, bus ieškoma galimybių įrengti naujas edukacines erdves, atnaujinti ir modernizuoti mokymo (-si) priemones, įsigyti modernių IKT priemonių.

Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos MK (3 500 Eur.), 2 proc. paramos (1 500 Eur) ir spec. (4 500 Eur.) lėšos.

VEIKLOS TURINYS

  1. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę, inicijuojant pokyčius ugdymo(-si) kokybei gerinti.

Priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos
1. Gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašo atnaujinimas. Gimnazijos administracija   01 mėn. Gimnazijos mokytojų metodinė taryba  
2. Bandomųjų VBE ir PUPP rezultatų analizė, rekomendacijų teikimas. Gimnazijos administracija   02 mėn. Gimnazijos mokytojų metodinės grupės  
3. VBE ir PUPP rezultatų analizė. Gimnazijos administracija   08 mėn. Gimnazijos mokytojų metodinės grupės  
4. Mokinių pasiekimų gerinimo plano parengimas. Gimnazijos administracija   09 mėn. Darbo grupė  
5. Pamokų stebėsena. Temos:

,, Mokymo(si) veiklos diferencijavimas ir individualizavimas”, ,,Tinkamų ugdymo būdų ir formų parinkimas”,

,, Mokinių išmokimo stebėjimas”.

Gimnazijos administracija   12 mėn. Gimnazijos mokytojai  
6. Administracinės tarybos posėdžiai dėl stebėtų pamokų kokybės. Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė   12 mėn. Direktorės pavaduotojai ugdymui  
7. Stebėtų pamokų analizė, rekomendacijų teikimas mokytojų metodinių grupių pasitarimuose. Gimnazijos administracija   12 mėn. Gimnazijos mokytojų metodinės grupės  

 

  1. Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais ir kitomis organizacijomis, suaktyvinant bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, užmezgant bendradarbiavimo ryšius su naujais partneriais.
  2. Priemonės:
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos
1. Individualios konsultacijos dėl individualių ugdymo planų sudarymo ir karjeros planavimo. Direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Švarplienė   03 mėn. Ugdymo karjerai konsultantė Irena Adomaitytė,

2 kl. mokiniai, auklėtojai, tėvai

 
2. Netradicinių pamokų organizavimas. Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas,

Vilniaus universitetas

12 mėn. Gimnazijos mokytojai Suorganizuotos pamokos aukštųjų mokyklų laboratorijose, pakviesti aukštųjų mokyklų lektoriai į gimnaziją
3. Studijų programų pristatymas  2 – 4 gimnazijos klasių mokiniams. Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas,

Vilniaus universitetas

12 mėn. Ugdymo karjerai konsultantė Irena Adomaitytė, 2 – 4 kl. mokiniai  
4. Mokinių dalyvavimas užsienio kalbų (japonų, italų ir norvegų) paskaitose. Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas 12 mėn. 1-4 kl. mokiniai  
5. 3 kl. mokinių dalyvavimas aukštųjų mokyklų mokslinėje -tiriamojoje veikloje. Direktorės pavaduotoja ugdymui

Asta Švarplienė

Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas 12 mėn. 3 kl. mokiniai Dalyvavimas tęstiniuose projektuose ir programose
6. Naujų socialinių partnerių paieška. Gimnazijos administracija   12 mėn. Gimnazijos taryba  

 

  1. Tikslas. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, taikant mokinių mokymosi ir išmokimo stebėjimo metodiką.

Priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos
1. Pasitarimas

„Mokinių mokymosi ir išmokimo stebėsena: galimybės ir problemos“

Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė   01 mėn. Humanitarinių ir socialinių mokslų dalykų mokytojai  
2. Konsultacijų

gabiems ir

mokymosi sunkumų

turintiems

mokiniams

veiksmingumo tyrimas, rekomendacijų teikimas

Direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Švarplienė   02 mėn. Humanitarinių ir socialinių mokslų dalykų mokytojų metodinės grupės  
3. Ilgalaikių ir trumpalaikių konsultacijų organizavimas. Gimnazijos administracija   12 mėn. Humanitarinių ir socialinių mokslų dalykų mokytojai, mokiniai  
4. Atvirų pamokų organizavimas Metodinė taryba   12 mėn. Humanitarinių ir socialinių mokslų dalykų mokytojai Gerosios darbo patirties sklaida
5. Pamokų stebėsena. Temos

,, Mokinių išmokimo stebėjimas”, ,,Ugdymo diferencijavimas ir indualizavimas”

Gimnazijos administracija   12 mėn. Humanitarinių ir socialinių mokslų dalykų mokytojai  
6. Stebėtų pamokų analizė, rekomendacijų teikimas Gimnazijos administracija   12 mėn. Humanitarinių ir socialinių mokslų dalykų mokytojai  

 

4.Tikslas.  Kurti modernią, mokymąsi skatinančią aplinką, atnaujinant ugdymo priemones bei įrengiant naujas edukacines erdves.

Priemonės:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos
1. Mokomųjų kabinetų turtinimo plano parengimas. Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė   02 mėn. Mokytojų metodinė taryba  
2. Kalbų laboratorijos įrengimas. Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė   02 mėn. Direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė, ITK specialistai.

MK lėšos

(2 000 Eur)

 
3. Mokomųjų kabinetų aprūpinimo mokymo priemonėmis, duomenų bazės sukūrimas. Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė   03 mėn. Direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė  
4. Patalpos mokinių savivaldai įrengimas. Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė   12 mėn. 2 proc. paramos lėšos

(500 Eur)

 

 
5. Mokinių poilsio kambario įrengimas. Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė   12 mėn. MK lėšos

(500 Eur), 2 proc. paramos lėšos

(1 000 Eur)

 

 
6. IKT priemonių įsigijimas. Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė IKT įrangos tiekėjai 12 mėn. MK lėšos

(1 000 Eur),

Spec. lėšos (4 000 Eur.)

 
7. Minkštasuolių įsigijimas Gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Karosienė   12 mėn. Spec. lėšos (500 Eur.)