Pedagogai


Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė
kategorija
Pareigos
1 Violeta Balčiūnienė aukštasis Filologė, rusų k. ir literatūros dėstytoja Gimnazijos direktorė,
rusų k. MM,
I vadybinė kategorija
Gimnazijos direktorė,

rusų kalbos mokytoja

2 Asta Švarplienė aukštasis Matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, matematikos diplomuoto mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis Matematikos MM,

II vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja
3 Rūta Jagminaitė aukštasis Filologė, lietuvių k. ir literatūros dėstytoja Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė, liet. k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Vaiko gerovės komisijos narė
4
5 Rasita Viščiuvienė aukštasis Lietuvių k. filologija Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja, mokytojų tarybos sekretorė
6 Milda Jovaišienė aukštasis Lietuvių k. filologija Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja
7 Jolanta Tamošiūnienė aukštasis Filologė, anglų kalbos ir literatūros dėstytoja Anglų k. MM Anglų kalbos mokytoja
8 Inga Vedegienė aukštasis Suteikta vadybininko kvalifikacija, anglų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Anglų k. MM Anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės primininkė
9 Rimantas Zavackas aukštasis Filologas, anglų k. ir literatūros dėstytojas Anglų k. MM 2C klasės auklėtojas, anglų kalbos mokytojas
10 Inga Zaikinienė aukštasis Anglų k. mokytojos profesinė kvalifikacija,
biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Anglų k. VM Anglų kalbos mokytoja
11 Eglė Aušrinė Juočienė aukštasis Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos bei auklėjamojo darbo metodininkės kvalifikacija Rusų k. MM 2A klasės auklėtoja, rusų kalbos mokytoja
12 Areta Greičiūtė aukštasis Filologo, rusų kalbos ir literatūros dėstytojo bei anglų kalbos mokytojo kvalifikacija, anglų filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis Anglų k. VM anglų kalbos mokytoja
13 Lolita Leonavičienė aukštasis Rusų k. ir literatūros mokytoja rusų k. MM Vaikų gerovės komisijos narė, gimnazijos tarybos narė, rusų kalbos mokytoja
14 Irena Adomaitytė aukštasis Vokiečių kalbos mokytoja Vokiečių k. VM 4 B klasės auklėtoja,  vokiečių kalbos mokytoja,  karjeros konsultantė
15 Romualdas Freitakas aukštasis Istorijos ir visuomenės mokslo ir auklėjamojo darbo metodininkas Istorijos MM 1B klasės auklėtojas, istorijos mokytojas, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
16 Alvydas Pakeltis aukštasis Matematikos mokytojas Matematikos MM Vaiko gerovės komisijos narys, matematikos mokytojas
17 Vilija Grežeckienė aukštasis Matematikos mokytoja Matematikos ME Vaiko gerovės komisijos narė, 3B klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja
18 Edita Pocienė aukštasis Fizikos mokytojos, auklėjamojo
darbo metodininkės kvalifikacija
Fizikos VM 4A klasės auklėtoja, fizikos mokytoja
19 Birutė Damijonaitienė aukštasis Chemijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Chemijos  MM Vaiko gerovės komisijos narė, 1A klasės auklėtoja, chemijos mokytoja
20 Zita Jašinskienė aukštasis Biologijos ir žemės ūkio darbų mokytoja Biologijos VM 4C klasės auklėtoja, biologijos mokytoja
21 Inga Norkienė aukštasis Informatikos mokslo magistro laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
22 Gintaras Špokas aukštasis neuniversitetinis Dailės ir technologijų pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija Technologijų VM Vaiko gerovės komisijos pirmininkas, 1c klasės auklėtojas, Technologijų mokytojas
23 Giedrė Vaitauskienė aukštasis Sporto magistro laipsnis Kūno kultūros MM 2B klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja, gimnazijos tarybos narė
24 Asta Lūžaitė aukštasis Bakalauro laipsnis, krepšinio trenerės kvalifikacija Kūno kultūros MM 3 C klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
25 Nijolė Kadziauskienė aukštasis Dailės, braižybos ir darbų mokytoja Dailės MM Dailės ir technologijų mokytoja
26 Berta Petrišaitė aukštasis neuniversitetinis Meno pedagogikos šokio profesinio bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Šokio būrelio vadovė
27 Gintautė Rakauskienė aukštasis Geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojos kvalifikacija Geografijos ME Geografijos mokytoja
28 Rasa Jakeliūnienė aukštasis Menų bakalauro, choro dirigento kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Muzikos VM Meno vadovė, muzikos mokytoja
29 Laima Gečiauskienė aukštasis Suteiktas katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo kvalifikacija Etikos MM Direktorės pavaduotoja ugdymui, gimnazijos tarybos narė, 3A klasės auklėtoja, etikos mokytoja
30 Diana Cekanauskienė aukštasis Religijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija Tikybos VM Tikybos mokytoja
31 Rita Marčiulynienė aukštasis Inžinieriaus matematiko kvalifikacija, informacinių technologijų pedagogo kvalifikacija Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja
32 Jurgita Vetrenkienė aukštasis Socialinio pedagogo kvalifikacija Socialinė pedagogė, MM Socialinė pedagogė
33 Rūta Šmulkštienė aukštasis Prancūzų filologijos bakalauro laipsnis Prancūzų k. mokytoja Prancūzų kalbos mokytoja
34 Idolda Zakarauskienė aukštasis  Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės istorijos mokytoja Istorijos ME Istorijos mokytoja
 35 Rūta Barkausaitė aukštasis Vidurinės mokyklos istorijos i rvisuomenės istorijos mokytoja Istorijos MM Istorijos mokytoja
 36 Aušra Narbutienė aukštasis Vadybos mokslo bakalauro laipsnis, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija Ekonomikos VM Ekonomikos mokytoja
 37 Karolina Marija Grigaitienė aukštasis Psichologijos bakalauro laipsnis, psichologijos magistro laipsnis Psichologė
 38 Vitalija Krikščiūnienė aukštasis Matematikos dėstytoja Matematikos MM Matematikos mokytoja
 39 Rima Hasenaitytė aukštasis Vidurinės mokyklos matematikos mokytoja Matematikos VM Matematikos mokytoja