Informacija eksternams


Eksterno prašymo laikyti brandos egzaminus forma

INFORMACIJA EKSTERNAMS, PAGEIDAUJANTIEMS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2018-2019 MOKSLO METAIS

2018 m. rugsėjo  10 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2983 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo brandos egzaminams 2018–2019 mokslo  metais organizuoti ir vykdyti“ 20182019ųjų metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Kauno Antano Smetonos gimnazija (Geležinio Vilko g. 28).

Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018-2019 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos – Kauno Antano Smetonos gimnazijos (Geležinio Vilko g. 28) vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (tai yra iki 2019m. birželio 11d.), o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pakartotinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pateikdamas prašymą savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos bazinės mokyklos – Kauno Antano Smetonos gimnazijos (Geležinio Vilko g. 28) vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kauno Antano Smetonos gimnazija

Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

tel. (8 37) 31 20 01

Faksas (8 37) 31 20 01

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Įstaigos kodas 190139310

Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT357300010137277512

Gimnazijos direktorė – Violeta Balčiūnienė.

Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorę tel. (8 37) 31 20 01, Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Viliją Adaškevičienę, atsakingą už brandos egzaminus tel. (8~37) 42 24 84; e. paštu: vilija.adaskeviciene@kaunas.lt

Informaciją parengė

Vilija Adaškevičienė,

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė