Psichologė


Psichologė Jurgita Augutytė (203A kab.)

Psichologinės pagalbos tikslai:

  • Padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis;
  • Padėti mokyklos bendruomenei kurti tinkamą atmosferą, reikalingą tinkamam mokinių vystymuisi užtikrinti.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

  • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • Teigiamo mokyklos bendruomenės požiūrio į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais formavimas;
  • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiai psichologiniųproblemų;
  • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.