2016-2018 m. strateginis planas


ĮVADAS

 

2016–2018 m. gimnazijos strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, Valstybine švietimo strategija 2013–2022 m., Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 m. strateginiu planu, Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu 2022 m. ir gimnazijos nuostatais. Rengiant strateginį planą atsižvelgta į gimnazijos išorinio vertinimo, vidaus įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas bei mokytojų, mokinių ir tėvų pasiūlymus.

Gimnazijos strateginį planą parengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 2015 m. spalio14 d. įsakymu Nr. V – 146. Rengiant gimnazijos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendradarbiavimo ir kolegialumo principų.

Strateginio plano tikslas – siekti gimnazijos veiklos kokybės, telkti gimnazijos bendruomenę įgyvendinant gimnazijos veiklai keliamus reikalavimus, numatyti veiklos kryptis ir prioritetus.

Siekiant įgyvendinti gimnazijos strateginį planą 2016–2018 m., bus telkiamos gimnazijos bendruomenės bei švietimo profesionalų pastangos.

 

GIMNAZIJOS PRISTATYMAS

 

   Kauno Antano Smetonos gimnazija (buvusi 48-oji vidurinė mokykla) įkurta 1986 m. 1993 m. suteiktas Kauno Kalniečių vidurinės mokyklos vardas, 2009 m. – Kauno Antano Smetonos vidurinės mokyklos vardas. Sėkmingai akreditavus vidurinio ugdymo programą, 2010 m. suteiktas gimnazijos statusas. Gimnazijoje vykdomos švietimo programos – pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikų švietimo programos.

Gimnazija yra miesto pakraštyje, nuo miesto centro nutolusiame, Eigulių mikrorajone, ties Kauno miesto riba, todėl tenkina ne tik Eigulių mikrorajono, bet ir pagal geografinę padėtį šalia esančių Kauno rajono mokinių ugdymosi poreikius.

Gimnazijos išskirtinumas:

 • Europinės mokymosi aplinkos, kurioje būtų įgyjama, vertinama ir pripažįstama mokyklos, kaip organizacijos bei mokinio ir mokytojo europinė kompetencija, kūrimas. Gimnazija priklauso tarptautiniam ELOS (Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje) mokyklų tinklui.
 • Gimnazija dalyvauja tarptautiniuose ,,EMILE klasė“ (integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas (-is) ir CLIL (integruotas dalyko ir anglų kalbos mokymas (-is) projektuose.
 • Akredituoto Profesinio informavimo taško (PIT), atviro mikrorajono bendruomenei, veikla.
 • Ugdymo karjerai centro veikla.

GIMNAZIJOS VIZIJA

 

Atvira naujovėms, šiuolaikiška, aukštos kultūros ir nuolat besimokanti organizacija, užtikrinanti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, siekianti įgyvendinti specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymu) gimnazija.

 

 

GIMNAZIJOS MISIJA

 

Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, užtikrinti mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą.

Ugdyti pilietiškai sąmoningą, turintį tvirtas vertybines nuostatas, pasiruošusį tikslingai veiklai mokinį.

Bendram darbui telkti iniciatyvų, kompetentingą pedagogų ir specialistų kolektyvą. Būti atvirai naujovėms, atsakingai reaguoti į nuolat kintančius mokinių ugdymosi poreikius.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 

 • Gimnazija, tenkinanti bendruomenės, asmens poreikius, ugdanti atsakingai savo gyvenimą gebantį kurti, savarankišką, kritiškai mąstantį, visapusiškai išsilavinusį žmogų, pilietiškai brandžią asmenybę, atvirą nuolatinei kaitai.
 • Vyrauja integruotas ugdymas, susietas su sociokultūriniu kontekstu, padedantis mokiniui suprasti ryšius, ugdyti jo vertybines orientacijas ir nuostatas, padedantis gebėti įgytas žinias taikyti gyvenime, dedantis tvirtus asmenybės saviraiškos tobulėjimo pamatus.
 • Gimnazijos veikla grindžiama humanizmo, demokratiškumo principais.
 • Gimnazijoje puoselėjama intelektualinė laisvė ir tolerancija.
 • Gimnazija – atviras Eigulių seniūnijos kultūros židinys.
 • Diegiamos krikščioniškos moralės normos, brandinama asmens tautinė bei kultūrinė savimonė.
 • Prasminga neformalaus švietimo veikla, skirta mokinių saviraiškai, meniniam ugdymui, asmenybės gebėjimų ugdymui.
 • Nuolatinė gimnazijos kaita siekiant mokinių pažangos.
 • Asmens prigimtinių gebėjimų ugdymas, pilietinės brandos formavimas, kūrybiškumo skatinimas, dvasinių bei fizinių galių plėtojimas.
 • Humaniškos, jaukios ir saugios aplinkos bendruomenės nariams kūrimas.

 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

1 tikslas – Gerinti ugdymo(-si) kokybę, tobulinant pamokos struktūrą bei efektyvinant darbą joje.
Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas pasiekimo laikas Atsakingi vykdytojai Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
1.Gerinti pamokos struktūros kokybę. 1. Stiprinti mokinių išmokimo stebėjimo ir asmeninės pažangos matavimo

pamokose aspektus.

 

Nepakankamas dėmesys skiriamas mokinio

asmeninei pažangai.

Dauguma mokytojų nefiksuoja mokinių asmeninės

pažangos.

 

Gimnazijoje sukurta

ir veikia mokinio

asmeninės pažangos

fiksavimo sistema.

 

2016m. Direktorės pavaduotojai ugdymui  
2. Tobulinti pamokos

uždavinio,

orientuoto į

aiškiais

kriterijais

pamatuotą

rezultatą,

formulavimą.

 

Dažnai pamokos uždaviniai formuluojami

nepakankamai aiškiai ir

atitinka tik dalies mokinių poreikius.

 

80 proc. pamokų uždaviniai

suformuluoti aiškiai ir suprantamai,

atitinka visų

mokinių galimybes

ir poreikius.

 

2018 m. Direktorės pavaduotojai ugdymui  
3. Stiprinti metodų,

aktyvinančių

mokymą(si),

taikymą pamokose.

 

Ne visi mokytojai

tinkamai taiko

ugdomosios veiklos formas (strategijas,

būdus, užduotis).

 

80 proc. pamokų taikomi ugdymo

metodai atitinka ugdymo tikslus,

mokinių amžių, patirtį ir galimybes.

 

2018 m. Direktorės pavaduotojai ugdymui  
2. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo proceso kokybę. 1.Rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie ugdymo proceso būklę ir kaitą. Gimnazijoje nepakankamai analizuojama ugdymo proceso kaita. Renkami, sisteminami ir analizuojami duomenys apie ugdymo proceso būklę ir kaitą. 2017 m. Gimnazijos administracija  
2. Sistemingai analizuoti ir vertinti ugdomąją veiklą. Pamokų stebėsena vykdoma pagal poreikį. Stebėta ir vertinta 20 proc. pamokų. 2018 m. Gimnazijos administracija  
3. Skleisti pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją

patirtį.

 

Gimnazijoje pasigendama gerosios patirties sklaidos. Skleidžiamos pažangios ugdymo proceso organizavimo formos, suorganizuoti 3 gerosios patirties sklaidos renginiai. 2018 m. Gimnazijos administracija  

 

 

2 tikslas – Stiprinti viešuosius ryšius, formuojant veiklios ir patrauklios organizacijos įvaizdį
Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas pasiekimo laikas Atsakingi vykdytojai Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
1. Plėtoti bendradarbia-vimą su bendrojo ugdymo įstaigomis. 1. Organizuoti bendrus renginius bei projektus su miesto ugdymo įstaigomis. Gimnazijoje pasigendama bendrų renginių su kitomis ugdymo įstaigomis. Suorganizuoti 3 bendri renginiai ir projektai su kitomis ugdymo įstaigomis. 2018 m. Direktorės pavaduotojai ugdymui  
2. Organizuoti atvirų durų dienas. Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokiniai dažniausiai nėra susipažinę su gimnazijos veikla, nes

gimnazijoje atvirų durų dienos organizuojamos tik mokslo metų pabaigoje.

Pasigendama aiškaus ir nuoseklaus atvirų durų renginių plano.

Parengtas atvirų durų renginių planas.

Organizuojamos

atvirų durų dienos per visus mokslo metus (pravesti 5 renginiai).

2017 m. Direktorės pavaduotojai ugdymui  
2. Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais ir kitomis organizacijo-mis. 1. Organizuoti bendrus renginius bei projektus su socialiniais partneriais. Gimnazijoje pasigendama bendrų renginių su socialiniais partneriais. Suorganizuoti 2 bendri renginiai su socialiniais partneriais. 2017 m. Direktorės pavaduotojai ugdymui, gimnazijos taryba  
2. Plėsti bendradarbiavimo ryšius, ieškant naujų partnerių. Nepakankamai išplėtota naujų bendradarbiavimo partnerių paieška. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su naujais partneriais: 2 nevyriausybinė-mis organizacijoms, 1 aukštąja mokykla. 2018 m. Gimnazijos administracija, gimnazijos taryba  
3. Skleisti informaciją apie gimnaziją. 1. Atnaujinti gimnazijos tinklalapio dizainą, laiku pateikti aktualią informaciją. Tobulintinas gimnazijos tinklalapio dizainas. Dažnai vėluojama pateikti aktualią informaciją. Atnaujintas tinklalapio dizainas, laiku pateikiama aktuali informacija. 2017 m. Direktorės pavaduotojas ugdymui, IKT specialistas, mokytojų metodinė taryba  
  2. Publikuoti informaciją apie gimnazijos veiklą ir pasiekimus žiniasklaidos priemonėse. Nepakankamai publikuojama gimnazijos veikla ir pasiekimai žiniasklaidoje. Publikuojama informacija apie gimnazijos veiklą ir pasiekimus žiniasklaidos priemonėse – Kauno m. savaitraštyje, interneto portaluose. 2018 m. Gimnazijos administracija, gimnazijos taryba MK lėšos (~1500 Eur)

 

 

3 tikslas – Turtinti ir modernizuoti gimnazijos ugdymo bazę, atnaujinant IKT įrangą ir ugdymo priemones
Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas pasiekimo laikas Atsakingi vykdytojai Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
1. Atnaujinti IKT įrangą. 1. Atnaujinti mokinių darbo vietas informacinių technologijų kabinetuose. Informacinių technologijų kabinetuose apie 30 proc. IKT įrangos yra pasenusi. Atnaujinta 30 proc. IKT įrangos informacinių technologijų kabinetuose. 2018 m. Gimnazijos direktorė, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams, IKT specialistas MK lėšos (~3 000 Eur);

Bazinės mokyklos eksternų lėšos

(~3 000 Eur)

 

2. Atnaujinti mokytojų darbo vietas. Visi gimnazijos mokytojai yra aprūpinti IKT įranga, tačiau apie 50 proc. įrangos yra pasenusi. Atnaujintos mokytojų darbo vietos, atnaujinant 50 proc. IKT įrangos. 2018 m. Gimnazijos direktorė, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams, IKT specialistas MK lėšos (~4 000 Eur);
2. Kurti modernią, mokymąsi skatinančią aplinką.

 

1. Kurti aprūpinimo mokymosi priemonėmis sistemą. Gimnazijoje atliekamas tyrimas dėl vadovėlių ir mokymosi priemonių poreikio, tačiau tyrimas nėra nuoseklus. Gimnazijoje nėra mokomųjų kabinetų turtinimo duomenų bazės.

 

Vadovėlių ir mokymo priemonių tyrimas atliekamas nuosekliai, parengtas kabinetų turtinimo planas, sukurta kabinetų aprūpinimo priemonėmis duomenų bazė.

 

2018 m. Gimnazijos direktorė, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams  
2. Įrengti naujas edukacines erdves.

 

Gimnazijos koridoriuose yra medinės kėdės, trūksta gražių minkštasuolių III aukšto fojė. Nėra netradicinių patalpų mokiniams pabendrauti, mokinių senatas neturi patalpos pasitarimams organizuoti.

 

Koridoriuose ir fojė įrengti minkštasuoliai, skirta patalpa mokinių senatui, įrengtas mokinių poilsio kambarys.

 

2018 m. Gimnazijos direktorė, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams MK lėšos (~3 000 Eur);

 

 

4 tikslas – Įdiegti specializuoto ugdymo krypties pagrindinio ir vidurinio kartu su humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymu programas.

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas pasiekimo laikas Atsakingi vykdytojai Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
1. Įgyvendinti specializuoto humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo krypties programas.

 

1. Parengti specializuoto humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo krypties programas. Gimnazijoje nėra parengtos specializuoto humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo krypties programos. Parengtos specializuoto ugdymo krypties pagrindinio ir vidurinio kartu su humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymu programos. 2016 m. Gimnazijos administraci-ja, mokytojų metodinė taryba  
2. Įvesti naujas humanitarinių ir socialinių mokslų programas. Siekiant specializuoto ugdymo krypties, gimnazijoje nepakankama humanitarinių ir socialinių mokslų programų pasiūla. Įvestos naujos socialinių ir humanitarinių mokslų programos atskiriems klasių koncentrams:

5- 8 kl. –

politologija, ispanų kalba;

9-12 kl. – lotynų kalba, filosofija, sociologijos pagrindai, religijotyra.

2016 m. Gimnazijos administraci-ja, mokytojų metodinė taryba  
2. Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. 1. Teikti efektyvesnę pagalbą įvairių poreikių mokiniams. Gimnazijoje teikiama epizodinė pagalba įvairių poreikių mokiniams. Teikiama efektyvi pagalba įvairių poreikių mokiniams. 2017 m. Gimnazijos administracija, mokytojų metodinė taryba  
2. Sukurti gabių ir motyvuotų

mokinių ugdymo ir skatinimo

sistemą.

 

Gimnazijoje nėra aiškios gabių ir motyvuotų mokinių ugdymo sistemos. Sukurta gabių ir motyvuotų mokinių ugdymo sistema. Tikslingai išplėtoti bendradarbiavimo ryšiai su šalies aukštosiomis mokyklomis. 2017 m. Gimnazijos administracija, mokytojų metodinė taryba  

 

 

_______________________________